Jaroslav Ježek - KOMUNIKACE

Jaroslav Ježek KOMUNIKACE

IČ 13491873, DIČ CZ5706302184,          www.jjk.cz                  email:infok@jjk.cz

I n t e g r o v a n á    p o l i t i k a    QMS, EMS a BOZPMS

Prohlášení vedení společnosti

Je ve velkém zájmu firmy, aby vlastnila certifikát ISO 9001, ISO 14000 a ISO 18000.

Chceme se stát dominantní společností v přilehlém okolí Klášterce nad Ohří v oblasti kovoobrábění, nástrojařství a služeb s cílem poskytnout komplexní servis zákazníkovi, veškeré služby poskytovat tak, aby námi prováděné činnosti měly co nejvyšší kladný vliv na životní prostředí a byl eliminován špatný dopad na životní prostředí. Zásadní pozornost je spolu s minimalizací dopadů činnosti podniku na životní prostředí, rizik vzniku pracovních úrazů a zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců a obyvatel věnována neustálému zlepšování efektivnosti procesů.

Základní pravidla

Orientace na zákazníka

 • Na spokojenosti našich zákazníků zakládáme prosperitu naší společnosti,proto každý náš zaměstnanec své pracovní činnosti vykonává v souladu s požadavky zákazníků (jakost, životní prostředí, BOZP) a s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací.
 • Splňovat požadavky všech platných zákonů a předpisů a nařízení v oblasti jakosti, životního prostředí a BOZP a jiných požadavků chránících životní prostředí a ochranu zdraví. Nahlížet na životní prostředí a BOZP jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru.
 • Vhodnou komunikací navázat přátelské styky se zákazníky, za účelem neustálého zjišťování jejich potřeb a přání.
 • Poskytovat zákazníkům takové služby, které mu napomohou udržovat dobrou úroveň životního prostředí a BOZP.
 • Napomáhat zákazníkovi zlepšovat životní prostředí, které ovlivňuje zákazník vlastní činností.
 • Při obdržení případné reklamace či stížnosti, každý musí postupovat co nejobezřetněji s vědomím, že špatně zvolený přístup může vést ke ztrátě důvěry zákazníků v nás.

Orientace na spokojenost našich zaměstnanců

 • Vedení společnosti vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost.
 • Každý zaměstnanec si musí uvědomit, že přes veškerou snahu vedení může při své práci být spokojený pouze tehdy, přispívá-li k úspěchům společnosti svým kvalitním výkonem, trvalou kázní a aktivitou.
 • Rozšiřovat a udržovat povědomí pracovníků o zásadách udržování stavu životního prostředí a BOZP možnostech jeho zlepšování.
 • Neustále zlepšovat firemní ochranu životního prostředí a BOZP v rámci měnících se vnějších podmínek. Vytvářet podmínky pro prevenci znečišťování a kvalifikované vyhledávání, posuzování a minimalizaci rizik na pracovištích s přenosem informací na všechny zainteresované. Přitom usilovat o minimalizaci možných negativních dopadů vlastních činností a prováděných služeb na životní prostředí a BOZP.

Orientace na dodržování stanoveného systému managementu jakosti, připravovaného systému environmentálního managementu a připravovaného systému bezpečnosti řízení podniku

 • Jakékoliv nápady, rady a informace zavést formou preventivního opatření do systému managementu jakosti, za účelem neustálého zlepšování a zdokonalování prováděných činností.
 • Pracovat co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji, za účelem snižování nákladů a negativních dopadů na životního prostředí a BOZP, dodržovat výše uvedená základní pravidla,včetně stanovených postupů.
 • Neustálé zlepšování všech procesů.
 • Prevence znečišťování životního prostředí, zvyšování kladného dopadu na environment.
 • Trvale zdokonalovat funkčnost a výkonnost systému řízení (jakosti, životního prostředí a BOZP) společnosti využitím zavedeného systému řízení s cílem postupné optimalizace hlavních řídících, realizačních a podpůrných procesů, jejich finančních nákladů a plynulého zabezpečování finančních a lidských a materiálových zdrojů dle potřeb jednotlivých zakázek.
 • Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.
 • Vytvářet potřebné finanční zdroje pro realizaci potřebných opatření v oblasti jakosti, životního prostředí a BOZP včetně zdrojů na kontrolní činnost a předcházení vzniku možných havarijních situací.

O. č. 2

Verze 6 ze 24.3.2008

Evidenční číslo formuláře: 001

Strana 1

Zpracoval: manažer jakosti

Ověřil: manažer jakosti

Schválil: majitel